Klauzula informacyjna

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez VIALUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako administratora tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. 

Informacje, dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIALUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2-4, 50-073 Wrocław. 
Dane kontaktowe W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Administratora danych osobowych można kontaktować się z nim z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych lub pod adres e-mail: privacy@vialutions.com. 
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 

  • cel marketingowy, tj. oferowanie produktów i usług świadczonych przez Administratora danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prezentowanie informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora danych osobowych, 
  • cel marketingowy w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora danych osobowych, jeśli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku nie zawarcia umowy z Administratorem danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych, 
  • przygotowania i przedstawienia oferty – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 
  • archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych; uzasadnionym interesem jest zapewnienie prowadzenia działalności w sposób niezakłócony a także zabezpieczenie się przed zarzutami. 
Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 

 

  • podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, 
  • podmiotom, którym Administrator danych osobowych powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności tj. dostawcom rozwiązań informatycznych, bankom, biurom rachunkowym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. 

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowej. 

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

W zakresie, w jakim przesłanką przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo wycofania zgody, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim podane przez Panią / Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych. 

Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawahttps://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakttel. (22) 531 03 00 – gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.